Obchodní podmínky | Pureweb - Martina Kocmanová

< HOME

obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Prodávající

Martina Kocmanová

Sídlo: Slunečnicová 765, 253 03 Chýně

E-mail: martina@pureweb.studio

Tel: +420 608 738 894

 

IČO: 87469936

Neplátce DPH,

Fyzická osoba zapsána do Živnostenského rejstříku dne 8. 12. 2010.

 

Dále jen „prodávající“

 

Tyto Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

II. Pojmy

 

1.      KUPUJÍCÍ 

Dále jen „kupující“ je ten, kdo prostřednictvím tohoto webu pureweb.cz nebo shop.pureweb.cz) uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, nákupem některého ze služeb.

 

2.      SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

3.      ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. 

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1.      Kupující objednává služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo e-mailem.

2.      Popis služeb – Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány. 

3.      Objednání služeb – Pro objednání služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a zvolíte možnost označením vybraný produkt nebo produkty.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

4.     Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. Cena produktů a platba

1.      Cena služeb – Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2.      Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.      Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.     Způsob platby – Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

V případě nákupu na shop.pureweb.cz je možnost on-line platby i bankovní převod.

 

5.      Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám přijde oznámení o přijaté platbě, který obdržíte do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V případě nákupu na shop.pureweb.cz je platba provedená okamžitě v případě zvolení on-line platby při platbě bankovním převodem 1 pracovní den.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1.      Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

2.      Odstoupení od kupní smlouvy se netýká poskytování služeb - například konzultací a vylepšení webu, technické poradenství. Od okamžiku jejich splnění, jejich objednáním a uhrazením dáváte výslovný souhlas k jejich splnění. Tím pozbýváte nároku na možnost odstoupení od smlouvy.

3.      Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě neposkytnutí potřebných informací k plnění služeb kupujícím jsem taktéž oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.

 

VI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.      Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.      Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.      V případě poskytování služeb je dodací lhůta závislá na následné komunikaci a dohodě na vhodném termínu s kupujícím. V případě konzultací se má za vyřízení objednávky proběhlá konzultace v plné časové míře. V případě ostatních služeb se má vzato, že byla služba vyřízena a předána v podobě akceptace kupujícím, typicky e-mailem potvrzujícím splnění úkonu.

 

VII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.      Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese martina@pureweb.cz

2.      Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3.      Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

VIII. Závěrečná ustanovení

1.      Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.      Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Po vytvoření webových stránek od PureWeb Studio bude v patičce vaší webové stránky v malém písmu uvedeno 'DesignByPW' s odkazem na pureweb.studio. Tento design nebude nijak narušovat celkový vzhled webové stránky a bude plně přizpůsoben jejímu designu v souladu s našimi standardy.

4. Rovněž upozorňujeme, že váš web bude zařazen do portfolia na našem webu pureweb.studio a design webových stránek může být sdílen na našich sociálních sítích.

Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2022